SIFlogo.jpg   J18 Allsvenskan 2000
  www.swehockey.se
Division rounds

Division rounds
Round 1: 2000.01.08 - 2000.03.10 (Played)
Round 2: 2000.01.15 - 2000.03.12 (Played)
Round 3: 2000.01.16 - 2000.03.12 (Played)
Round 4: 2000.01.22 - 2000.03.17 (Played)
Round 5: 2000.01.23 - 2000.03.19 (Played)
Round 6: 2000.01.29 - 2000.03.19 (Played)
Round 7: 2000.01.27 - 2000.03.24 (Played)
Round 8: 2000.02.05 - 2000.03.26 (Played)
Round 9: 2000.02.19 - 2000.03.26 (Played)
Round 10: 2000.02.20 - 2000.02.20 (Played)
Round 11: 2000.02.22 - 2000.02.26 (Played)
Round 12: 2000.02.25 - 2000.03.01 (Played)
Round 13: 2000.03.04 - 2000.03.04 (Played)
Round 14: 2000.03.05 - 2000.03.05 (Played)