SIFlogo.jpg   SM-Slutspel 1999/2000
  www.swehockey.se
Division rounds

Division rounds
Round 1: 2000.03.12 - 2000.03.12 (Played)
Round 2: 2000.03.14 - 2000.03.14 (Played)
Round 3: 2000.03.16 - 2000.03.16 (Played)
Round 4: 2000.03.18 - 2000.03.18 (Played)
Round 5: 2000.03.20 - 2000.03.20 (Played)
Round 6: 2000.03.22 - 2000.03.22 (Played)
Round 7: 2000.03.24 - 2000.03.24 (Played)
Round 8: 2000.03.26 - 2000.03.26 (Played)
Round 9: 2000.03.28 - 2000.03.28 (Played)
Round 10: 2000.03.30 - 2000.03.30 (Played)
Round 11: 2000.04.02 - 2000.04.02 (Played)
Round 12: 2000.04.04 - 2000.04.04 (Played)
Round 13: 2000.04.07 - 2000.04.07 (Played)
Round 14: 2000.04.09 - 2000.04.09 (Played)
Round 15: 2000.04.11 - 2000.04.11 (Played)